PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě

Sanace betonových konstrukcí

Voda je nedílnou součástí lidského života. Obvykle pomáhá, ale najdou se také případy, kdy je nežádoucím hostem, ve stavebnictví obzvláště. Nezáleží na tom, jestli budova stojí sto let či dva roky – vzlínající vlhkost nebo dokonce průsak vody nepříznivé působí na její konstrukci a funkčnost.

Degradace zdiva a ocelových konstrukcí však nemusí být způsobena pouze chybami v technologickém postupu při stavbě (nedokonalá hydroizolace, nevhodná výplň dilatačních spár, nedokonalý stavební projekt apod.).  Může jít například o běžné stárnutí betonu a oceli, špatné složení či ošetřování betonu, změnou hladiny spodních vod i přerušením původních kanalizace.

Včasná sanace betonových konstrukcí zastaví vzlínající vlhkost, stabilizuje chemické vlastnosti zdiva a zabrání dalšímu šíření vody. Cílem je nejenom zastavit destruktivní procesy, ale také obnovit původní estetický vzhled a prodloužit životnost.

Dříve než dojde k samotné sanaci betonu, měl by být stávající stav zdiva podroben důkladné analýze. Při menším poškození postačí diagnostika školeného pracovníka. Pokud se chystáte na sanaci betonové konstrukce na poslední chvíli, není od věci pozvat statika. Pouze důkladným rozborem aktuální situace můžeme aplikovat adekvátní sanační zásah, který vrátí konstrukci do původní podoby.

Po vyhodnocení míry poškození zdiva poskytujeme komplexní řešení sanace betonových konstrukcí na bázi moderních, v převážné většině chemických technologií. Mezi nejosvědčenější patří sanační systémy dodavatele Max Frank.

Častým problémem betonových či železobetonových konstrukcí jsou poruchy betonu, praskání, trhliny, obnažení železné konstrukce. Zanedbáváním těchto vad může dojít k dalšímu rozšiřování defektů, čímž se snižuje pevnost konstrukce. Prvním zásahem je reprofilace betonu – oprava trhlin za použití speciálních směsí, které navážou oddělené části a obnoví pevnost betonu.

Samotná sanace betonu je obnovení dokonalé soudržnosti betonu či perfektní oprava betonové konstrukce poškozené působením vnějších vlivů, tj. vzlínající vlhkostí a průsakem spodní vody. Stárnutí betonu je poměrně běžné. Ale voda, která napadne již narušený beton, může způsobit katastrofální následky.

Sanace betonových konstrukcí je zaměřena na odstranění uvolněných a zpuchřelých částí konstrukce, obnažení a ošetření odkrytých částí kovové výstuže a v neposlední řadě o doplnění povrchové vrstvy betonu, ošetření nátěrem proti zvětrávání a proti vnikání vlhkosti do konstrukce. Posledním krokem je obnova hydroizolační vrstvy, která nadobro zastaví nebezpečnou vlhkost.

Pokud není možné zdivo ošetřit pouze mechanickým způsobem, nastupuje chemická tlaková injektáž, která zamezí kapilární vzlínající vlhkost. Ne všude je totiž poškozené místo dobře přístupné, a proto je mnohem jednodušší a účinnější vlhkost vypudit chemicky. Podstata sanace zdiva pomocí injektáže spočívá v plošném provrtání zdiva z vnitřní strany, tlakové aplikaci injektážní izolační hmoty, čímž se nenapouští pouze stavební dílec, ale také přilehlá zemina i podúrovňové zdivo. Vznikne celistvá hydroizolace, která zabrání vodě průsak z okolního terénu.

Na sanaci betonovýh konstrukcí používáme výhradně těsnící systémy německého výrobce Max Frank. Volba způsobu sanace záleží na míře poškození a druhu stavby. Nečekejte, až vám voda rozebere zdivo. Na záchranu není nikdy pozdě.